RREGULLORE (BE) NR. 258/2012 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 14 MARS 2012, "PËR ZBATIMIN E NENIT 10 TË PROTOKOLLIT TË KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR PRODHIMIT DHE TRAFIKIMIT TË PALIGJSHËM TË ARMËVE TË ZJARRIT, PJESËVE DHE KOMPONENTËVE TË TYRE DH

Informacione shtesë

  • Celex: 32012R0258
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2012