RREGULLORJA (BE) NR. 1168/2011 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 25 TETOR 2011, "PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SË KËSHILLIT (KE) NR. 2007/2004 "PËR THEMELIMIN E AGJENCISË EVROPIANE PËR MENAXHIMIN E BASHKËPUNIMIT OPERACIONAL NË KUFIJTË E JASHTËM

Informacione shtesë

  • Celex: 32011R1168
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2011