RREGULLORE (BE) NR. 1077/2011 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 25 TETOR 2011, "PËR THEMELIMIN E AGJENCISË EVROPIANE PËR MENAXHIMIN OPERACIONAL TË SISTEMEVE TË IT-SË NË SHKALLË TË GJERË NË ZONËN E LIRISË, SIGURISË DHE DREJTËSISË"

Informacione shtesë

  • Celex: 32011R1077
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2011