DIREKTIVA 2011/98/BE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 13 DHJETOR 2011, "PËR PROCEDURËN E VETME TË APLIKIMIT PËR NJË LEJE TË VETME PËR SHTETASIT E VENDEVE TË TRETA PËR TË PUNUAR DHE QËNDRUAR NË TERRITORIN E NJË SHTETI ANËTAR DHE PËR NJË GRUP TË

Informacione shtesë

  • Celex: 32011L0098
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2011