DIREKTIVA 2011/51/BE E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 11 MAJ 2011, QË NDRYSHON DIREKTIVËN E KËSHILLIT 2003/109/KE PËR TË ZGJERUAR FUSHËN E SAJ TË ZBATIMIT PËR PËRFITUESIT E MBROJTJES NDËRKOMBËTARE

Informacione shtesë

  • Celex: 32011L0051
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2011