VENDIM I KOMISIONIT, DATË 4.8.2011, "PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KOMISIONIT (C (2006) 2909 PËRFUNDIMTAR) "PËR PËRCAKTIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE PËR STANDARDET LIDHUR ME KARAKTERISTIKAT E SIGURISË DHE TË DHËNAT BIOMETRIKE NË PASAPORTAT DHE DOKUMENTET E

Informacione shtesë

  • Celex: 32011D5499
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2011