VENDIM NR. 1105/2011/KE I PARLAMENTIT EVROPIAN DHE I KËSHILLIT, DATË 25 TETOR 2011, "PËR LISTËN E DOKUMENTEVE TË UDHËTIMIT QË LEJOJNË MBAJTËSIN TË KALOJË KUFIJTË E JASHTËM DHE QË MUND TË KONFIRMOHEN ME ANË TË NJË VIZE DHE PËR NGRITJEN E NJË MEKANIZMI PËR

Informacione shtesë

  • Celex: 32011D1105
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2011