VENDIM I KËSHILLIT 2011/428/PPJS, DATË 18 KORRIK 2011, "PËR MBËSHTETJEN E VEPRIMTARIVE TË ZYRËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA PËR ÇËSHTJET E ÇARMATIMIT NË KUADËR TË PARANDALIMIT, LUFTIMIT DHE ELIMINIMIT SË TREGTISË SË PALIGJSHME TË ARMËVE TË VOGLA E TË LEHTA NË

Informacione shtesë

  • Celex: 32011D0428
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2011