RREGULLORE (BE) NR. 439/2010 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 19 MAJ 2010, "PËR THEMELIMIN E ZYRËS EVROPIANE TË MBËSHTETJES PËR AZILIN"

Informacione shtesë

  • Celex: 32010R0439
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2010