VENDIMI I KËSHILLIT 2010/765/PPJS, DATË 2 DHJETOR 2010, "PËR VEPRIMIN E BE-SË KUNDËR TREGTISË SË PALIGJSHME TË ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA (SALW)"

Informacione shtesë

  • Celex: 32010D0765
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2010