RREGULLORJA (KE) NR. 2195/2002 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 5 NËNTOR 2002, "PËR FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (FPP) " (TEKST KUPTIMI I TË CILIT LIDHET ME ZEE-NË)

Informacione shtesë

  • Celex: 32002R2195
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2002