VENDIM I KËSHILLIT 2010/450/PPJS, DATË 11 GUSHT 2010, "PËR EMËRIMIN E PËRFAQËSUESIT TË POSAÇËM TË BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUDANIN"

Informacione shtesë

  • Celex: 32010D0450
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2010