VENDIM I KOMISIONIT, DATË 4 MAJ 2010, "PËR PLANIN E SIGURISË PËR SISTEMIN QENDROR SIS II DHE INFRASTRUKTURËN E KOMUNIKIMIT" (2010/261/BE)

Informacione shtesë

  • Celex: 32010D0261
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2010