RREGULLORE (KE) NR. 810/2009 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 13 KORRIK 2009, "PËR VENDOSJEN E NJË KODI KOMUNITAR PËR VIZAT" (KODI I VIZAVE)

Informacione shtesë

  • Celex: 32009R0810
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2009