RREGULLORE E KËSHILLIT (KE) NR. 45/2009, DATË 18 DHJETOR 2008, "PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES (KE) NR. 1339/2001, PËR SHTIRJEN E EFEKTEVE TË RREGULLORES (KE) NR. 1338/2001 PËR PËRCAKTIMIN E MASAVE TË NEVOJSHME PËR MBROJTJEN E EUROS NGA FALSIFIKIMI NË SHTET

Informacione shtesë

  • Celex: 32009R0045
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2009