VENDIMI I KOMISIONIT, DATË 5 TETOR 2009, "PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KOMISIONIT (C(2008) 8657 PËRFUNDIMTAR) QË PËRCAKTON POLITIKËN E CERTIFIKATAVE SIÇ KËRKOHET NGA SPECIFIKIMET TEKNIKE TË STANDARDEVE PËR ELEMENTET E SIGURISË DHE TË DHËNAT BIOMETRIKE NË

Informacione shtesë

  • Celex: 32009D7476
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2009