VENDIM KUADËR I KËSHILLIT 2009/948/ÇBD, DATË 30 NËNTOR 2009, "PËR PARANDALIMIN DHE ZGJIDHJEN E KONFLIKTEVE PËR USHTRIMIN E JURIDIKSIONIT NË PROCEDIMET PENALE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32009D0948
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2009