VENDIM KUADËR I KËSHILLIT 2009/905/ÇBD, DATË 30 NËNTOR 2009, "PËR AKREDITIMIN E OFRUESVE TË SHËRBIMEVE TË MJEKËSISË LIGJORE QË ZHVILLOJNË AKTIVITETE LABORATORIKE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32009D0905
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2009