VENDIM I KËSHILLIT 2009/902/ÇBD, DATË 30 NËNTOR 2009, "PËR NGRITJEN E NJË RRJETI EVROPIAN PËR PARANDALIMIN E KRIMIT (EUCPN) DHE SHFUQIZIMIN E VENDIMIT 2001/427/ÇBD"

Informacione shtesë

  • Celex: 32009D0902
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2009