RREGULLORE E KËSHILLIT (KE) NR. 380/2008, DATË 18 PRILL 2008, "PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES (KE) NR. 1030/2002 PËR PËRCAKTIMIN E FORMATIT UNIFORM TË LEJEVE TË QËNDRIMIT PËR SHTETASIT E VENDEVE TË TRETA"

Informacione shtesë

  • Celex: 32008R0380
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2008