DIREKTIVA E KËSHILLIT 92/13/KEE, DATA 25 SHKURT 1992, "PËR KOORDINIMIN E LIGJEVE, RREGULLOREVE DHE DISPOZITAVE ADMINISTRATIVE NË LIDHJE ME ZBATIMIN E RREGULLAVE KOMUNITARE PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT TË ENTEVE QË OPEROJNË NË SEKTORËT E SHË

Informacione shtesë

  • Celex: 31992L0013
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 1992