DIREKTIVË E KËSHILLIT 2008/114/KE, DATË 8 DHJETOR 2008, "PËR IDENTIFIKIMIN DHE PËRCAKTIMIN E INFRASTRUKTURAVE KRITIKE EVROPIANE DHE VLERËSIMIN E NEVOJËS PËR TË PËRMIRËSUAR MBROJTJEN E TYRE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32008L0114
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2008