VENDIM I KOMISIONIT, DATË 22 DHJETOR 2008, "PËR PËRCAKTIMIN E NJË POLITIKE CERTIFIKIMI NË PËRPUTHJE ME SPECIFIKIMET TEKNIKE MBI STANDARDET PËR KARAKTERISTIKAT E SIGURISË DHE TË DHËNAT BIOMETRIKE NË PASAPORTAT DHE DOKUMENTET E UDHËTIMIT TË LËSHUARA NGA SHT

Informacione shtesë

  • Celex: 32008D8657
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2008