VENDIM KUADËR I KËSHILLIT 2008/675/ÇBD, DATË 24 KORRIK 2008, "PËR MARRJEN PARASYSH TË DËNIMEVE NË SHTETET ANËTARE TË BASHKIMIT EVROPIAN GJATË PROCEDIMEVE TË REJA PENALE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32008D0675
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2008