VENDIMI I KËSHILLIT 2008/206/ÇBD, DATË 3 MARS 2008, "PËR PËRCAKTIMIN E 1-BENZILPIPERAZINËS (BZP) SI NJË SUBSTANCË E RE PSIKOAKTIVE E CILA DUHET TË BËHET OBJEKT I MASAVE TË KONTROLLIT DHE DISPOZITAVE PENALE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32008D0206
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2008