RREGULLORE (KE) NR. 1931/2006 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 20 DHJETOR 2006, "PËR RREGULLAT MBI TRAFIKUN LOKAL KUFITAR NË KUFIJTË E JASHTËM TOKËSORË TË SHTETEVE ANËTARE DHE QË NDRYSHON DISPOZITAT E KONVENTËS SË SHENGENIT"

Informacione shtesë

  • Celex: 32006R1931
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2006