DIREKTIVA E KËSHILLIT 89/665/KEE, DATA 21 DHJETOR 1989, "PËR KOORDINIMIN E LIGJEVE, RREGULLOREVE DHE DISPOZITAVE ADMINISTRATIVE QË LIDHEN ME ZBATIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT PËR SHPALLJEN E FITUESVE TË KONTRATAVE PUBLIKE TË FURNIZIMIT DHE TË KONT

Informacione shtesë

  • Celex: 31989L0665
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 1989