RREGULLORE (KE) NR. 562/2006 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 15 MARS 2006, "PËR KRIJIMIN E KODIT TË KOMUNITETIT PËR RREGULLAT QË RREGULLOJNË LËVIZJEN E PERSONAVE PËRMES KUFIJVE (KODI PËR KUFIJTË E SHENGENIT)"

Informacione shtesë

  • Celex: 32006R0562
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2006