?_DIREKTIVA (BE) 2016/97 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 20 JANAR 2016, "PËR SHPËRNDARJEN E SIGURIMEVE" (RIFORMULIM)

Informacione shtesë

  • Celex: 32016L0097
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2016