VENDIM I KËSHILLIT, DATË 22 DHJETOR 2004, "PËR TRAJTIMIN E KRIMIT TË LIDHUR ME AUTOMJETET ME IMPLIKIME NDËRKUFITARE" (2004/919/KE)

Informacione shtesë

  • Celex: 32004D0919
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2004