?_RREGULLORE (BE) NR. 600/2014 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 15 MAJ 2014, "PËR TREGJET E INSTRUMENTEVE FINANCIARE DHE QË NDRYSHON RREGULLOREN (BE) NR. 648/2012"

Informacione shtesë

  • Celex: 32014R0600
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2014