RREGULLORE ZBATUESE E KOMISIONIT (BE) NR. 1081/2012, DATË 9 NËNTOR 2012, PËR QËLLIMET E RREGULLORES SË KËSHILLIT (KE) NR. 116/2009, "PËR EKSPORTIN E ARTIKUJVE KULTURORË" (KODIFIKIMI)

Informacione shtesë

  • Celex: 32012R1081
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2012