RREGULLORE E KËSHILLIT (KE) NR. 116/2009, DATË 18 DHJETOR 2008, "PËR EKSPORTIN E TË MIRAVE KULTURORE"

Informacione shtesë

  • Celex: 32009R0116
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2009