RREGULLORE E DELEGUAR E KOMISIONIT (BE) 2016/341, DATA 17 DHJETOR 2015, "PËR PLOTËSIMIN E RREGULLORES (BE) NR. 952/2013 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT NË LIDHJE ME DISA RREGULLA TË PËRKOHSHME PËR DISA DISPOZITA TË CAKTUARA TË KODIT DOGANOR TË BE

Informacione shtesë

  • Celex: 32016R0341
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2016