VENDIMI ZBATUES I KOMISIONIT (BE) 2016/578, DATA 11 PRILL 2016, "PËR PËRCAKTIMIN E PROGRAMIT TË PUNËS NË LIDHJE ME ZHVILLIMIN DHE VENDOSJEN NË FUNKSION TË SISTEMEVE ELEKTRONIKE, TË PARASHIKUARA NË KODIN DOGANOR TË BASHKIMIT EVROPIAN"

Informacione shtesë

  • Celex: 32016D0578
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2016