RREGULLORE (KE) NR. 863/2007 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 11 KORRIK 2007, "PËR PËRCAKTIMIN E NJË MEKANIZMI PËR KRIJIMIN E SKUADRAVE TË NDËRHYRJES SË SHPEJTË NË KUFI DHE QË NDRYSHON RREGULLOREN E KËSHILLIT (KE) NR. 2007/2004 QË LIDHET ME KË

Informacione shtesë

  • Celex: 32007R0863
  • Tipi: Rregullore
  • Viti: 2007