VENDIM I KOMISIONIT, DATË 16 MARS 2007, "PËR PËRCAKTIMIN E KËRKESAVE TË RRJETIT PËR SISTEMIN INFORMATIV SHENGEN II (SHTYLLA E PARË)" (NJOFTUAR ME DOKUMENTIN NUMËR C(2007) 845)

Informacione shtesë

  • Celex: 32007D0845
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2007