VENDIM I KËSHILLIT 2007/533/ÇBD, DATË 12 QERSHOR 2007, "PËR NGRITJEN, FUNKSIONIMIN DHE PËRDORIMIN E SISTEMIT INFORMATIV SHENGEN TË GJENERATËS SË DYTË (SIS II)"

Informacione shtesë

  • Celex: 32007D0533
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2007