RREGULLORE (KE) NR. 1920/2006 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, DATË 12 DHJETOR 2006, "PËR QENDRËN EVROPIANE TË MONITORIMIT TË DROGAVE DHE VARËSISË NDAJ DROGAVE (RIFORMULIM)"

Informacione shtesë

  • Celex: 32006R1920
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2006