VENDIM KUADËR I KËSHILLIT 2006/960/ÇBD, DATË 18 DHJETOR 2006, "PËR LEHTËSIMIN E SHKËMBIMIT TË INFORMACIONIT DHE INTELIGJENCËS MIDIS AUTORITETEVE LIGJZBATUESE TË SHTETEVE ANËTARE TË BASHKIMIT EVROPIAN"

Informacione shtesë

  • Celex: 32006D0960
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2006