VENDIM I KËSHILLIT, DATË 24 KORRIK 2006, "PËR MIRATIMIN, NË EMËR TË BASHKIMIT EVROPIAN, TË PROTOKOLLIT PËR PARANDALIMIN, GODITJEN DHE NDËSHKIMIN E TRAFIKIMIT TË PERSONAVE, VEÇANËRISHT TË GRAVE DHE FËMIJËVE, I CILI PLOTËSON KONVENTËN E KOMBEVE TË BASHKUARA

Informacione shtesë

  • Celex: 32006D0619
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2006