VENDIM I KËSHILLIT, DATË 24 KORRIK 2006, "PËR RATIFIKIMIN, NË EMËR TË KOMUNITETIT EVROPIAN, E PROTOKOLLIT KUNDËR KONTRABANDIMIT TË EMIGRANTËVE NË RRUGË TOKËSORE, DETARE DHE AJRORE, QË PLOTËSON KONVENTËN E KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR N

Informacione shtesë

  • Celex: 32006D0616
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2006